PRIVACY POLICY

PRIVACYVERKLARING
HILDE HANSELAER - MVO ADVIES

1. INLEIDING

HILDE HANSELAER met maatschappelijke zetel te 2250 OLEN, Hoefsmidstraat 43 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0670.703.728 hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. In het bijzonder wil zij de gegevens van o.a. haar klanten beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen.

Zij wil u door middel van deze privacyverklaring informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens.

Zij vraagt dat u deze privacyverklaring aandachtig leest, vermits deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

2. TOEPASSINGSGEBIED

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle diensten die door haar worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die zij uitvoert.

3. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN HAAR VERBINTENISSEN

HILDE HANSELAER met maatschappelijke zetel te 2250 OLEN, Hoefsmidstraat 43 en met ondernemingsnummer 0670.703.728 is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteert zij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

4. PERSOONSGEGEVENS

Naargelang uw activiteiten en uw relatie tot haar onderneming, deelt u haar de volgende persoonsgegevens mee: uw identiteits- en contactgegevens (naam, aanspreektitel, adres, e-mailadres, telefoon-en gsm-nummer, facturatie- en betalingsgegevens).

Voor bepaalde specifieke wettelijke verplichtingen kan het zijn dat u haar bijkomende gegevens dient te bezorgen.

Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u haar verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u haar dit per kerende te melden.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking ervan.

5. VERWERKINGSDOELEINDEN EN RECHTSGROND

5.1. Klantgegevens

In het kader van haar dienstverlening en haar activiteiten verzamelt en verwerkt zij de identiteits- en contactgegevens van haar klanten en opdrachtgevers, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met haar klanten, het klantenbeheer (telefonisch contact of u benaderen via post en/of e-mail), de boekhouding, facturatie, invordering van betalingen en directe marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of haar gerechtvaardigd belang (zoals voor direct marketing).

Voor direct marketingactiviteiten per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodiging voor events) zal steeds de toestemming worden gevraagd en kan deze ook op elk moment worden ingetrokken.

5.2. Minderjarigen

Ze verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

5.3. Andere gegevens

Naast de gegevens van klanten, verwerkt zij ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten/prospecten, nuttige contacten binnen haar sector, netwerkcontacten, contacten van deskundigen, enz. De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van haar activiteiten, direct marketing en public relations. De rechtsgrond is haar gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst.

Deze gegevens worden opgenomen in de gegevensbestanden van HILDE HANSELAER en bevinden zich op de maatschappelijke zetel van HILDE HANSELAER of zijn in elk geval toegankelijk via de maatschappelijke zetel.

Ze gebruikt de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze de gegevens heeft verkregen.

6. DUUR VAN DE VERWERKING

De persoonsgegevens worden door haar bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die zij met u heeft.

Klantengegevens zullen in elk geval na een termijn van tien jaar na de beëindiging van de overeenkomst of het project uit haar systemen worden verwijderd, behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die zij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.

7. RECHTEN

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt:

 • Recht op toegang en inzage: U heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die zij over u heeft en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.
 • Recht op rectificatie: U heeft het recht om rectificatie (verbetering) van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.
 • Recht op gegevensverwijdering of beperking: U heeft het recht om haar te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zij kan de gegevensverwijdering of beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor haar noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of haar gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
 • Recht van bezwaar: U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of haar gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.
 • Recht van intrekking van de toestemming: Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien zij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikt.
 • Automatische beslissingen en profilering: Zij bevestigt dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledig geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

U kan voormelde rechten uitoefenen door u te wenden tot HILDE HANSELAER. De contactpersoon hiervoor is: mevrouw Hilde Hanselaer met contactgegevens: 0477/466.392 of hilde.hanselaer@mvoadvies.be.

HILDE HANSELAER zal binnen de vier werkdagen reageren op uw verzoek en zij kan u vragen om u te legitimeren voordat zij gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Zij stelt alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen haar onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. 02 274 48 00
Fax. 02 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be

U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.

8. WEBSITEBEZOEK

Op de website van HILDE HANSELAER worden algemene bezoekgegevens bijgehouden waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de website te verbeteren en worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet verstrekt aan derden.

9. DOORGIFTE AAN DERDEN

Bepaalde persoonsgegevens die door haar worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals haar IT-leverancier, boekhouder, revisor, juridische dienst, onderaannemers, leveranciers, advocaat, …

Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau.

De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.

Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer zij geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zou worden, haar activiteiten zouden worden overgedragen of indien zij failliet verklaard zouden worden. Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Zij zal in dat geval redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. U zal evenwel erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn.

Zij zal uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

10. TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN

Ze neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens:

 • Alle personen die namens HILDE HANSELAER van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Ze hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al haar systemen;
 • Ze maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Ze test en evalueert regelmatig haar maatregelen;
 • Haar medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door HILDE HANSELAER verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met haar op via het telefoonnummer 0477/466.392 of hilde.hanselaer@mvoadvies.be.

In geen geval kan HILDE HANSELAER aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

11. TOEGANG DOOR DERDEN

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verleent zij toegang tot uw persoonsgegevens aan haar werknemers, medewerkers en aangestelden. Zij garandeert een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze privacyverklaring.

12. WIJZIGING PRIVACYVERKLARING

HILDE HANSELAER kan haar privacyverklaring wijzigen.

13. NOG VRAGEN?

Indien u na het lezen van deze privacyverklaring verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met HILDE HANSELAER, hetzij per post naar HILDE HANSELAER, Hoefsmidstraat 43, 2250 OLEN of per e-mail aan hilde.hanselaer@mvoadvies.be of telefonisch: 0477/466.392.

14. COOKIES

Tijdens uw bezoek aan onze website kunnen wij informatie opslaan op uw computer onder de vorm van een Cookie of van een gelijkaardig bestand. Die informatie maakt het ons mogelijk om u een betere dienstverlening te bieden en latere bezoeken van de website makkelijker te doen verlopen. Met de meeste internetbrowsers kan u de Cookies van uw harde schijf verwijderen, of vragen dat de browser u van hun aanwezigheid op de hoogte brengt, vooraleer ze definitief worden opgeslagen. Om meer over die functies te weten te komen, kunt u de instructies lezen die verschijnen op het informatiescherm van uw browser.